Garagum Hazynasy H.K.

Garagum hazynasy Hususy kärhanasy nebit-gaz we energetika pudaklarynda işleri degişli ygtyýarnamalar we rugsatnamalar esasynda alyp barýar.

Icon

Nebit-gaz ulgamy

Howply desgalaryň gurluşygynda senagat howpsuzlygy boýunça işleri amala aşyrýar

Icon

Energetika ulgamy

Energetika ulgamyndaky hyzmatlary we işleri amala aşyrýar

Icon

Import-Eksport

Ulgamda hyzmatlary we işleri amala aşyrýar

Icon

Ýük awtoulaglary

Ýük daşama hyzmatlary amala aşyrýar

Hyzmatlarymyz

Klapanlary, zadwižkalary we tehnologiki ulgamlardaky howa bilen sowadyjy enjamlaryň düýpli abatlamak, sazlamak, işe goýbermek
Basyş astynda işleýän peçleriň we bug gazanlaryň işleýşini abatlamak hem-de dikeltmek
Pes we orta basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygy
Enjamlary gurnamak, düzmek hem-de sazlamak işleri
Enjamlaryň tehniki ýagdaýyny barlamak we tehniki ýagdaýyna baha bermek, näsazlyklaryň öňüni alyş hem-de abatlaýyş işlerini gurnamak
Paýlaýjy gurluşlarda hem-de ulgamlarda abatlamak we dikeltmek
Taslama işleri üçin zerur başlangyç maglumatlary taýýarlamak
35 kW çenli elektrotehniki işlerde taslama resminamalaryny taýýarlamak, gurluşyk-gurnma, sazlamak-işe goýbermek
Elektrotehniki enjamlarda we ulgamlarda gurluşyk-gurnama işleri tamamlanan döwründen soňra zerur tehniki resminamalary taýýarlamak
Tok geçiriji şinoprowodlaryň tehniki hyzmaty
Beton garyndylaryny daşamak
Ýeri gazmak we tekizlemek işleri
Desgalarda ýüklemek we düşürmek hyzmatlary

Galereýa

ZG, OH we DGG Barada Syyasaty

Icon

Neşe we alkogol syýasaty

Ýükle

Icon

Daşky gurşaw syýasaty

Ýükle

Icon

Zähmet saglygy we howpsuzlyk syýasaty

Ýükle

Icon

Işi duruzmak syýasaty

Ýükle

Icon

Integrirlenen menejment ulgamy syýasaty

Ýükle

Prezentasiýa

Icon

Tanyşdyryş prezentasiýasy

Ýükle

Hyzmatdaşlarymyz

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Habarlaşmak üçin

Biziň salgymyz

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby,
G.Gulyýew (2127) köçesi, jaý 29

Email poçtamyz

garagumhazynasy@gmail.com

info@gh.com.tm

Telefon belgimiz

+993 65 718191

+993 61 912478

+993 65 856700